Usługi

Strona Główna > Usługi

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną firm i klientów indywidualnych w zakresie:

Prawa cywilnego

i wybranych aspektów prawa rodzinnego oraz spadkowego

Prawa nieruchomości

w tym zagadnień dotyczących reprywatyzacji

Prawa gospodarczego

w szczególności prawa spółek – obsługi korporacyjnej spółek

Handlu międzynarodowego

Prowadzenia sporów sądowych

w postępowaniu cywilnym (w tym gospodarczym), arbitrażowym, administracyjnym

Prawa karnego

prowadzenie spraw karnych, karnych gospodarczych, w tym związanych z ekstradycją jak i ENA (Europejskim Nakazem Aresztowania)

Bankowości i finansów

oraz doradztwa prawnego związanego z rynkiem finansowym

Konsultacji prawnych

w zakresie prawa europejskiego gospodarczego, europejskiego prawa konkurencji

Prawa obcego

prawa niemieckiego i angielskiego

Nasze usługi

Prawo nieruchomości

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • doradztwo w kwestii prawa nieruchomości;
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży na rynku nieruchomości (przedwstępne i ostateczne umowy sprzedaży nieruchomości); znoszenie współwłasności, przeprowadzanie pełnego badania prawnego (due dilligence) nieruchomości i spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości; w tym badania akt księgi wieczystej i innych zbiorów akt dokumentów archiwalnych dotyczących nieruchomości; wykrywanie roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • problematyka związana z planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami zabudowy;
 • problematyka związana z ewidencją gruntów i budynków;
 • problematyka związana z procesem budowlanym, w tym związanych z umowami o roboty budowlane
 • realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej (rozwój farm wiatrowych);
 • sporządzanie i weryfikacja umów najmu powierzchni biurowych, w centrach handlowych i innych kompleksach wielko powierzchniowych;
 • sporządzanie i weryfikacja umów dzierżawy i leasingu;
 • problematyka związana z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych i praw osób trzecich na nieruchomości;
 • problematyka związana z finansowaniem nieruchomości;
 • porady prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych związanych z nieruchomościami, w tym postępowania wieczysto-księgowego; regulowanie stanów prawnych nieruchomości (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności); przeprowadzanie postępowań w przedmiocie odzyskiwania nieruchomości (nieruchomości warszawskie, dworki i pałace – reforma rolna, mienie zabużańskie); postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami w odniesieniu do nieruchomości (np. decyzja drogowa ZRiD), postępowań o zwrot nieruchomości;
 • uzyskiwanie przez kancelarię prawną zezwoleń w związku z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemców i problematyka z tym związanej;
 • inne sprawy zagadnienia związane z nieruchomościami; prowadzenie przez adwokata ds. nieruchomości negocjacji w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym umowami o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – sprzedaży
Prawo cywilne

Jednym z fundamentów działania kancelarii jest podejście cywilistyczne z międzynarodowym spojrzeniem na występujące problemy prawne i porównawcze podejście do instytucji występujących w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Szwajcaria, Austria, Szwecja, Włochy, Anglia a także w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie.

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • negocjowanie i projektowanie kontraktów (umów prawa cywilnego i prawa handlowego);
 • udzielanie porad prawych z zakresu prawa cywilnego, prawa umów i prawa zobowiązań;
 • udzielanie porad prawnych związanych z zawieraniem umów przez Internet oraz prawem własności intelektualnej;
 • ocena spraw pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania; prowadzenie procesów mających na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, niezrealizowania kontraktów, jak i od ubezpieczycieli;
 • udzielanie przez radcę prawnego porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prowadzenie postępowań – spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty; podział majątku dorobkowego małżonków (sądowy jak i notarialny)
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego i prowadzenie postępowań spadkowych – spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, związanych z roszczeniami o zachowek, problematyka związana z testamentami;
 • prowadzenie działań sądowych, jak i pozasądowych mających na celu ochronę dóbr osobistych osób fizycznych (artystów) i prawnych; podejmowanie spraw związanych z nieuczciwą konkurencją;
 • sporządzanie eksperckich opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego z uwzględnieniem literatury i orzecznictwa Sądu Najwyższego w oparciu o zgromadzony kapitał intelektualny i literaturę;
Prawo gospodarcze

W zakres usług w obszarze prawa nieruchomości wchodzą m.in.:

 

 • zakładanie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń wraz z ich pełną rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym; ustalanie treści aktów założycielskich i umów spółek, statutów fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z wymaganiami Klienta; powoływanie oraz zmiany w składzie organów spółek, fundacji i stowarzyszeń;
 • praktyczna pełna obsługa spółek, także fundacji i stowarzyszeń uwzględniająca problematykę dotykającą wszystkie dziedziny prawa, a związaną z bieżącą działalnością gospodarczą spółek;
 • przeprowadzanie przez prawnika do nieruchomości badań korporacyjnych spółek (corporate due dilligence) dla sprzedających, jak i kupujących;
 • przeprowadzanie, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego (akcyjnego) w spółkach prawa handlowego;
 • przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia dot. zamknięć roku obrachunkowego w spółkach; posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej; w tym dotyczącej zgód na nabycie/zbycie nieruchomości, zbycie udziałów/akcji, itp.
 • przygotowywanie przez kancelarię prawną ds. nieruchomości innej dokumentacji korporacyjnej (regulaminów, innych aktów regulujących funkcjonowanie osób prawnych);
 • przygotowywanie umów zbycia udziałów, akcji;
 • prowadzenie postępowań sądowych ze stosunku spółki, w tym związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządu;
 • likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji;
 • nadzór i doradztwo nad wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym, opiniowanie powyższych umów.
Handel międzynarodowy
 • sporządzanie, opiniowanie jaki i nadzór oraz doradztwo nad wykonywaniem umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, zawieranych w zakresie dostawy towarów, umów dystrybucyjnych, umów przechowania, zlecenia,
 • weryfikacja przez adwokata ds. nieruchomości międzynarodowych umów joint venture oraz innych umów w zakresie rozwoju projektu;
 • pomoc w odpowiednim dobraniu właściwego prawa oraz jurysdykcji sądu względnie klauzul arbitrażowych dla umów zawieranych w obrocie międzynarodowym;
Prowadzenie sporów sądowych

Kolejnym fundamentem kancelarii jest wypracowane doświadczenie adwokata Marcina Piechockiego w prowadzeniu sporów sądowych i mediacji karnej wynikające z praktyki nabytej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz podczas aplikacji adwokackiej pod okiem adwokata dra Zbigniewa Banaszczyka.

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • prowadzenie procesów cywilnych i gospodarczych; także z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym; także na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; prowadzenie postępowań arbitrażowych (polubownych);
 • prowadzenie spraw karnych i postępowań o zapłatę (windykacja należności), prowadzenie procesów o odszkodowanie; prowadzenie postępowań w związku z naruszeniem własności intelektualnej;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; inne czynności w postępowaniu upadłościowym;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej; reprezentacja stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzanie odwołań, wniosków o stwierdzenie nieważności, skarg w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym i in.;
 • ocena sytuacji procesowej stron, ocena zasadności roszczeń i występujących ryzyk prawnych; opracowywanie taktyki procesowej, taktyki przeprowadzenia postępowania dowodowego;
 • sporządzanie przez adwokata ds. karnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów powszechnych (zażaleń, apelacji, kasacji, skarg);
 • weryfikacja przebiegu, analiza oraz nadzór nad procesami sądowymi prowadzonymi we wszystkich krajach angielskojęzycznych jak i niemieckojęzycznych, także wspólnie z lokalnymi kancelariami zagranicznymi.
Prawo i postępowanie karne

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • reprezentowanie klientów w wybranych sprawach karnych, karno-skarbowych, sprawach o wykroczenia zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym; zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego; wsparcie świadków w prokuraturze czy na Policji w związku z wezwaniem na przesłuchanie; sporządzanie środków odwoławczych. Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, mediacja w postępowaniu karnym,
 • szczególne doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych związanych związanych z ekstradycją Polska – USA, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)
 • przygotowanie dla przedsiębiorców raportów o zgodności ich działań z prawem, w tym prawem karnym (compliance analysis).
Prawo europejskie gospodarcze

Ze względu na międzynarodowe wykształcenie na studiach w Anglii oraz odbycie stażu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu adwokat Marcin Piechocki w znaczący sposób pogłębił swoja wiedzę w dziedzinie prawa europejskiego.

Kancelaria jest przygotowana do świadczenia usług, w tym do dokonywania analiz i wydawania opinii w dziedzinie prawa europejskiego, europejskiego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, europejskiego prawa umów z z uwzględnieniem literatury i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i Sądu I Instancji w Luksemburgu, w oparciu o zgromadzony kapitał intelektualny podczas pobytów w Niemczech i Anglii oraz zgromadzoną zagraniczną literaturę.

Bankowość i finanse

W Londynie i na Oxfordzie adwokat Marcin Piechocki miał okazję zetknąć się ze światem międzynarodowych finansów oraz poznać prawo bankowe. Ukończył kurs Global Comparative Financial Law, co dało mu szansę pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie i dało później możliwość zastosowania jej w praktyce. W szczególności adwokat Marcin Piechocki zainteresował się sposobem zabezpieczania wierzytelności bankowych (secured lending).

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • doradztwo w kwestii prawa bankowego i prawa finansowego;
 • obsługa działalności banków; doradztwo prawne dla banków;
 • prowadzenie procesów sądowych dla banków;
 • sporządzanie przez prawnika finansowego umów kredytowych i umów związanych z udzieleniem zabezpieczeń w związku z udzieleniem kredytu (m.in. umowy zastawu rejestrowego, ustanawianie hipotek zwykłych i kaucyjnych, umowy cesji praw z umów, m.in. z polisy ubezpieczeniowej, umowa kaucji);
 • sporządzanie przez kancelarię prawną raportu dla Banku Światowego w zakresie: „Doing Business in Poland: Secured Lending”.
Prawo obce
 • doradztwo z zakresu praw angielskiego – prawa kontraktów, przygotowywanie i weryfikacja umów pod prawem angielskim w obrocie gospodarczym, przygotowanie umów trustu; umów zbycia i nabycia udziałów w spółkach z zagranicą pod prawem angielskim; umów joint venture pod prawem angielskim lub innym prawem systemu common law;
 • doradztwo z zakresu niemieckiego prawa cywilnego i gospodarczego; weryfikacja kontraktów w obrocie gospodarczym w języku niemieckim;
 • zakładanie spółek pod prawem niemieckim;
 • prowadzenie procesów w trybie nakazowym w Niemczech.
Prawo nieruchomości

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • doradztwo w kwestii prawa nieruchomości;
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży na rynku nieruchomości (przedwstępne i ostateczne umowy sprzedaży nieruchomości); znoszenie współwłasności, przeprowadzanie pełnego badania prawnego (due dilligence) nieruchomości i spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości; w tym badania akt księgi wieczystej i innych zbiorów akt dokumentów archiwalnych dotyczących nieruchomości; wykrywanie roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • problematyka związana z planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami zabudowy;
 • problematyka związana z ewidencją gruntów i budynków;
 • problematyka związana z postępowaniem wieczystoksięgowym;
 • problematyka związana z procesem budowlanym, w tym związanych z umowami o roboty budowlane
 • realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej (rozwój farm wiatrowych);
 • sporządzanie i weryfikacja umów najmu powierzchni biurowych, w centrach handlowych i innych kompleksach wielko powierzchniowych;
 • sporządzanie i weryfikacja umów dzierżawy i leasingu;
 • problematyka związana z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych i praw osób trzecich na nieruchomości;
 • problematyka związana z finansowaniem nieruchomości;
 • porady prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych związanych z nieruchomościami, w tym postępowania wieczysto-księgowego; regulowanie stanów prawnych nieruchomości (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności); przeprowadzanie postępowań w przedmiocie odzyskiwania nieruchomości (nieruchomości warszawskie, dworki i pałace – reforma rolna, mienie zabużańskie); postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami w odniesieniu do nieruchomości (np. decyzja drogowa ZRiD), postępowań o zwrot nieruchomości;
 • uzyskiwanie przez kancelarię prawną zezwoleń w związku z nabyciem nieruchomości przez cudzoziemców i problematyka z tym związanej;
 • inne sprawy zagadnienia związane z nieruchomościami; prowadzenie przez adwokata ds. nieruchomości negocjacji w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym umowami o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – sprzedaży
Prawo cywilne

Jednym z fundamentów działania kancelarii jest podejście cywilistyczne z międzynarodowym spojrzeniem na występujące problemy prawne i porównawcze podejście do instytucji występujących w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Szwajcaria, Austria, Szwecja, Włochy, Anglia a także w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie.

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • negocjowanie i projektowanie kontraktów (umów prawa cywilnego i prawa handlowego);
 • udzielanie porad prawych z zakresu prawa cywilnego, prawa umów i prawa zobowiązań;
 • udzielanie porad prawnych związanych z zawieraniem umów przez Internet oraz prawem własności intelektualnej;
 • ocena spraw pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania; prowadzenie procesów mających na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, niezrealizowania kontraktów, jak i od ubezpieczycieli;
 • udzielanie przez adwokata porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prowadzenie postępowań – spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty; podział majątku dorobkowego małżonków (sądowy jak i notarialny)
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego i prowadzenie postępowań spadkowych – spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, związanych z roszczeniami o zachowek, problematyka związana z testamentami;
 • prowadzenie działań sądowych, jak i pozasądowych mających na celu ochronę dóbr osobistych osób fizycznych (artystów) i prawnych; podejmowanie spraw związanych z nieuczciwą konkurencją;
 • sporządzanie eksperckich opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego z uwzględnieniem literatury i orzecznictwa Sądu Najwyższego w oparciu o zgromadzony kapitał intelektualny i literaturę.
PRAWO SPÓŁEK i PRAWO GOSPODARCZE

W zakres usług w obszarze prawa nieruchomości wchodzą m.in.:

 

 • zakładanie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń wraz z ich pełną rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym; ustalanie treści aktów założycielskich i umów spółek, statutów fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z wymaganiami Klienta; powoływanie oraz zmiany w składzie organów spółek, fundacji i stowarzyszeń;
 • praktyczna pełna obsługa spółek, także fundacji i stowarzyszeń uwzględniająca problematykę dotykającą wszystkich dziedzin prawa, a związaną z bieżącą działalnością gospodarczą spółek;
 • przeprowadzanie przez prawnika do nieruchomości badań korporacyjnych spółek (corporate due dilligence) dla sprzedających, jak i kupujących;
 • przeprowadzanie, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego (akcyjnego) w spółkach prawa handlowego;
 • przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia dot. zamknięć roku obrachunkowego w spółkach; posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej; w tym dotyczącej zgód na nabycie/zbycie nieruchomości, zbycie udziałów/akcji, itp.
 • przygotowywanie innej dokumentacji korporacyjnej (regulaminów, innych aktów regulujących funkcjonowanie osób prawnych);
 • przygotowywanie umów zbycia udziałów, akcji;
 • prowadzenie postępowań sądowych ze stosunku spółki, w tym związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządu;
 • likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji;
 • nadzór i doradztwo nad wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym, opiniowanie powyższych umów.
Handel międzynarodowy
 • sporządzanie, opiniowanie jaki i nadzór oraz doradztwo nad wykonywaniem umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, zawieranych w zakresie dostawy towarów, umów dystrybucyjnych, umów przechowania, zlecenia,
 • weryfikacja przez adwokata ds. nieruchomości międzynarodowych umów joint venture oraz innych umów w zakresie rozwoju projektu;
 • pomoc w odpowiednim dobraniu właściwego prawa oraz jurysdykcji sądu względnie klauzul arbitrażowych dla umów zawieranych w obrocie międzynarodowym;
PROCESY SĄDOWE

Kolejnym fundamentem kancelarii jest wypracowane doświadczenie adwokata Marcina Piechockiego w prowadzeniu sporów sądowych i mediacji karnej wynikające z praktyki nabytej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz podczas aplikacji adwokackiej pod okiem adwokata dra Zbigniewa Banaszczyka.

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • prowadzenie procesów cywilnych i gospodarczych; także z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym; także na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; prowadzenie postępowań arbitrażowych (polubownych);
 • prowadzenie spraw karnych i postępowań o zapłatę (windykacja należności), prowadzenie procesów o odszkodowanie; prowadzenie postępowań w związku z naruszeniem własności intelektualnej;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; inne czynności w postępowaniu upadłościowym;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej; reprezentacja stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym; sporządzanie odwołań, wniosków o stwierdzenie nieważności, skarg w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym i in.;
 • ocena sytuacji procesowej stron, ocena zasadności roszczeń i występujących ryzyk prawnych; opracowywanie taktyki procesowej, taktyki przeprowadzenia postępowania dowodowego;
 • sporządzanie przez adwokata ds. karnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów powszechnych (zażaleń, apelacji, kasacji, skarg);
 • weryfikacja przebiegu, analiza oraz nadzór nad procesami sądowymi prowadzonymi we wszystkich krajach angielskojęzycznych jak i niemieckojęzycznych, także wspólnie z lokalnymi kancelariami zagranicznymi.
Prawo karne

W zakres usług w tym obszarze wchodzi .in.:

 

 • reprezentowanie klientów w wybranych sprawach karnych, karno-skarbowych, sprawach o wykroczenia zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym; zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego; wsparcie świadków w prokuraturze czy na Policji w związku z wezwaniem na przesłuchanie; sporządzanie środków odwoławczych. Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, mediacja w postępowaniu karnym,
 • szczególne doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych związanych związanych z ekstradycją Polska – USA, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)
 • przygotowanie dla przedsiębiorców raportów o zgodności ich działań z prawem, w tym prawem karnym (compliance analysis).
PRAWO EUROPEJSKIE, W TYM EUROPEJSKIE PRAWO KONKURENCJI

Ze względu na międzynarodowe wykształcenie na studiach w Anglii oraz odbycie stażu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu adwokat Marcin Piechocki w znaczący sposób pogłębił swoja wiedzę w dziedzinie prawa europejskiego.

Kancelaria jest przygotowana do świadczenia usług, w tym do dokonywania analiz i wydawania opinii w dziedzinie prawa europejskiego, europejskiego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, europejskiego prawa umów z z uwzględnieniem literatury i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i Sądu I Instancji w Luksemburgu, w oparciu o zgromadzony kapitał intelektualny podczas pobytów w Niemczech i Anglii oraz zgromadzoną zagraniczną literaturę.

Bankowość i finanse

W Londynie i na Oxfordzie adwokat Marcin Piechocki miał okazję zetknąć się ze światem międzynarodowych finansów  oraz poznać prawo bankowe. Ukończył kurs w zakresie światowego porównawczego prawa finansowego, co dało mu szansę pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie i dało później możliwość zastosowania jej w praktyce. W szczególności adwokat Marcin Piechocki zainteresował się sposobem zabezpieczania wierzytelności bankowych (secured lending).

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

 

 • doradztwo w kwestii prawa bankowego i prawa finansowego;
 • obsługa działalności banków; doradztwo prawne dla banków;
 • prowadzenie procesów sądowych dla banków;
 • sporządzanie przez prawnika finansowego umów kredytowych i umów związanych z udzieleniem zabezpieczeń w związku z udzieleniem kredytu (m.in. umowy zastawu rejestrowego, ustanawianie hipotek zwykłych i kaucyjnych, umowy cesji praw z umów, m.in. z polisy ubezpieczeniowej, umowa kaucji);
 • sporządzanie przez kancelarię prawną raportu dla Banku Światowego w zakresie: „Doing Business in Poland: Secured Lending”.
Prawo obce - PRAWO ANGIELSKIE I PRAWO NIEMIECKIE
 • doradztwo z zakresu praw angielskiego – prawa kontraktów, przygotowywanie i weryfikacja umów pod prawem angielskim w obrocie gospodarczym, przygotowanie umów trustu; umów zbycia i nabycia udziałów w spółkach z zagranicą pod prawem angielskim; umów joint venture pod prawem angielskim lub innym prawem systemu common law;
 • doradztwo z zakresu niemieckiego prawa cywilnego i gospodarczego; weryfikacja kontraktów w obrocie gospodarczym w języku niemieckim;
 • zakładanie spółek pod prawem niemieckim;
 • prowadzenie procesów w trybie nakazowym w Niemczech.